profesionální meteostanice

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Prodávajícího WANET s.r.o.

Tyto VOP upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě je Prodávajícím WANET s.r.o., IČ 25363808, DIČ CZ25363808, se sídlem Šafaříkova 1295, 757 01 Valašské Meziříčí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě odd. C, vložka 14672 (dále jen "Prodávající") dodáváno zboží či služby, a tudíž i práva a povinnosti příslušného Kupujícího (dále jen "Kupující").

 

 

I. Rozsah platnosti

1.1. Tyto VOP platí pro dodávky zboží nebo služeb ze strany Prodávajícího jednotlivým Kupujícím, a to:

- podnikatelským subjektům a jiným obchodním partnerům, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) (dále jen "podnikatel"),

- spotřebitelům ve smyslu § 419 OZ (dále jen "spotřebitel").

 

1.2. Tyto VOP se použijí vždy ve znění platném a účinném k okamžiku uzavření příslušné kupní smlouvy, a to pro veškerá práva a povinnosti vyplývající z dané kupní smlouvy uzavírané Prodávajícím a příslušným Kupujícím. V případě rozporů mezi těmito VOP a ostatní smluvní dokumentací platí následující pořadí:

a) Smlouva;

b) Tyto VOP;

c) Příslušné právní předpisy (vyjma kogentní úpravy, od které se nelze dohodou stran odchýlit).

 

 

II. Předmět smlouvy

2.1. Závazek Prodávajícího z uzavřené kupní smlouvy spočívá v dodání zboží, dle své aktuální nabídky a v umožnění Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, to vše v souladu s podmínkami vyplývajícími ze sjednané kupní smlouvy a z těchto VOP. Závazek Kupujícího z uzavřené kupní smlouvy spočívá v povinnosti sjednané zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

 

2.2. Každá kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména OZ ke dni uzavření příslušné kupní smlouvy, nebude-li v příslušné kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak.

 

 

III. Uzavření smlouvy

3.1. K uzavření kupní smlouvy dojde níže uvedeným způsobem prostřednictvím on-line obchodu Prodávajícího na jeho internetových stránkách www.meteo-pocasi.cz/eshop/:

- výběr specifikace a vložení konkrétního zboží do košíku,

- přihlášení nebo zadání svých identifikačních, dodacích a platebních údajů,

- ověřením zadaných údajů a

- potvrzením objednávky klikem na potvrzovací tlačítko.

 

3.2. Objednávka (návrh kupní smlouvy) provedená Kupujícím prostřednictvím shora uvedených kroků na on-line obchodu Prodávajícího je pro Kupujícího závazná okamžikem jejího potvrzení.

 

3.3. Přijetí objednávky ze strany Prodávajícího bude provedeno formou emailové zprávy doručené Kupujícímu na emailovou adresu, kterou uvedl ve své objednávce (dále jen “elektronické přijetí objednávky”), přičemž Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání elektronického přijetí objednávky či okamžikem dodání zboží Kupujícímu. Součástí elektronického přijetí objednávky budou tyto VOP, Kupní smlouva a zálohová faktura.

 

3.4. Prodávající je oprávněn odmítnout kteroukoliv objednávku bez uvedení důvodu.

 

3.5. Prodávající doručí Kupujícímu společně se zbožím i konečnou fakturu, přičemž Spotřebiteli bude společně se zbožím přiloženo i jedno vyhotovení Kupní smlouvy. Podnikateli bude zaslána Kupní smlouva toliko elektronicky v textové podobě ve formátu pdf v rámci elektronického přijetí objednávky.

 

3.6. Tyto VOP v plném znění jsou umístěny na internetových stránkách Prodávajícího www.meteo-pocasi.cz. Kupující závazným potvrzením objednávky v objednacím on-line systému Prodávajícího prohlašuje, že se podrobně seznámil s těmito VOP, a že mu také byly dostatečným způsobem sděleny skutečnosti uvedené v ust. § 1811 odst. 2 OZ a § 1820 odst. 1 OZ.

 

 

IV. Dodání zboží

4.1. Dodání zboží či služby ze strany Prodávajícího je uskutečněno okamžikem převzetí zboží Kupujícím, ať již osobním odběrem přímo od Prodávajícího nebo od příslušného dopravce, resp. provedením objednané služby. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

4.2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem a u osobního odběru s Prodávajícím stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu nebo jiného dokladu, který Kupující dopravci při převzetí zboží podepisuje a v případě osobního odběru dle Kupní smlouvy. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce nebo Prodávajícího převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce nebo Prodávajícího nebo o tom s Prodávajícím sepsat příslušnou reklamaci.

 

4.3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na (Emailová adresa je chráněna JavaScriptem, pro zobrazení adresy si povolte JavaScript), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

 

 

V. Kupní cena

5.1. Ceny za zboží či služby uvedené pro dané zboží v on-line obchodu Prodávajícího jsou sjednávány jako ceny smluvní, které zahrnují veškeré daně a zákonem stanovené poplatky, nikoliv však částku účtovanou za dopravu. K této ceně zboží se připočtou náklady na dopravu.

 

5.2. Celkové shrnutí kupní ceny, DPH, dopravného a případných dalších poplatků je uvedeno v příslušné objednávce, zálohové a konečné faktuře.

 

5.3. Prodávající je dle svého rozhodnutí oprávněn poskytnout na vybrané zboží akční snížené ceny. V případě takové akční nabídky jsou její podmínky vždy omezeny jen na daný typ zboží nabízený po určenou dobu a v určeném množství. Po skončení akční nabídky nebo po vyprodání určeného množství zboží již nárok na uzavření Kupní smlouvy za podmínek akční nabídky Kupujícímu nevzniká.

 

 

VI. Platební podmínky

6.1. Úhrada kupní ceny probíhá na základě zálohové faktury, nebo prostřednictvím systému platební brány, nebo úhradou faktury po dodání zboží, nebo v hotovosti při osobním převzetí zboží. Volbu ze zde uvedených možností provádí Kupující, přičemž úhrada formou úhrady faktury je omezena jen pro registrované kupující, kterým byla tato možnost ze strany prodávajícího umožněna.

 

A) Zálohová platba

Kupující hradí celou kupní cenu zálohově, před odesláním zboží, a to na základě zálohové faktury obdržené v rámci elektronického přijetí objednávky.

V případě, že nedojde k úhradě zálohové faktury nejpozději do 7 dnů ode dne odeslání elektronického přijetí objednávky, uzavřená Kupní smlouva bez dalšího zaniká, přičemž ani Prodávajícímu ani Kupujícímu v souvislosti s tím nevznikají žádné nároky.

Konečná faktura bude vystavena a doručena Kupujícímu společně se zbožím.

 

B) Platba prostřednictvím platební brány

Způsob platby prostřednictvím platební brány volí Kupující volbou příslušného tlačítka v průběhu zadávání objednávky.

 

C) Platba po dodání zboží

V případě registrovaných kupujících, kterým byla umožněna platba po dodání zboží, bude příslušná faktura zaslána společně se zbožím. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jinak ji je Kupující oprávněn prodávajícímu vrátit, nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí zboží. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne jejího převzetí společně se zbožím. Na zařazení konkrétního registrovaného Kupujícího mezi Kupující, kterým bude umožněna úhrada po dodání zboží, není právní nárok.

 

D) Platba v hotovosti

Způsob platby v hotovosti volí Kupující volbou příslušného tlačítka v průběhu zadávání objednávky.

 

 

VII. Storno objednávky

7.1. Kupující je oprávněn svoji objednávku odvolat (zrušit), a to buď doporučeným dopisem či emailem, a to do okamžiku uzavření Kupní smlouvy dle těchto VOP.

 

 

VIII. Odstoupení od uzavřené Kupní smlouvy

8.1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne:

- kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží,

- kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží (tj. v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí).

Prodávající je oprávněn od uzavřené Kupní smlouvy, kromě případů stanovených v těchto VOP dále a případů stanovených příslušnými právními předpisy, odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku dodání zboží Kupujícímu.

 

8.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí odstupující strana o jeho využití informovat druhou stranu pomocí kontaktních údajů uvedených na internetových stránkách www.meteo-pocasi.cz.

Odstoupit lze výhradně korespondenčně, a to zasláním oznámení na adresu:

WANET s.r.o.

Šafaříkova 1295

757 01 Valašské Meziříčí

 

8.3. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

 

8.4. V případě účinného odstoupení od Kupní smlouvy jsou strany povinny si vrátit navzájem poskytnutá plnění. Prodávající se v důsledku toho zavazuje bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel vrácené zboží, nebo ode dne, kdy mu bylo prokázáno to, že Kupující zboží odeslal zpět, vrátit Kupujícímu veškeré z jeho strany poskytnuté platby, které do té doby obdržel, a to včetně nákladů na dodání zboží.

 

8.5. V případě, kdy Kupující odstoupí od smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu zaslat na své náklady zboží zpět Prodávajícímu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, přičemž tato lhůta je zachována, pokud Kupující zboží zpět podá dopravci. Kupující také může zboží osobně předat ve stejné lhůtě na adrese WANET s.r.o., Šafaříkova 1295, 757 01 Valašské Meziříčí. Vrácené zboží musí být úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží Kupující převzal. Před podáním vráceného zboží dopravci musí být vrácené zboží řádně zabaleno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození během přepravy a k tomu musí být zvolen i vhodný způsob dopravy. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než je obvyklé s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, a to včetně snížení hodnoty zboží v důsledku nedostatečného balení vraceného zboží nebo volby nevhodné dopravy.

 

8.6. Pro vrácení plateb Prodávající využije způsob, jakým byla hrazena kupní cena, nedohodne-li se s kupujícím na bankovním převodu na bankovní účet uvedený kupujícím v odstoupení od kupní smlouvy nebo zaslání peněžních prostředků pomocí služeb poskytovaných Českou poštou na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.

Kupující nese veškeré přímé náklady spojené s vrácením zboží a nemá nárok na jakoukoli jejich náhradu.

 

 

IX. Odpovědnost za vady zboží

9.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Kupujícímu odpovídá, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

- má zboží takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy Prodávajícího,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- je zboží dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

9.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, které je spotřebním zbožím, v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

 

9.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v předchozích odstavcích těchto VOP, může Kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 

9.4. Ustanovení zákona a těchto VOP týkající se odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží se nepoužijí:

- u zboží prodávaného za nižší cenu s ohledem na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

- na spotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

- u použitého zboží s ohledem na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo

- vyplývá-li to z povahy zboží.

 

9.5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

9.6. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

 

X. Záruka za jakost

10.1. Prodávající poskytuje spotřebiteli dvou letou záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, jedná se o zvláštní údaj o záruce za jakost, přičemž v takovém případě bude Kupujícímu poskytnuta záruka za jakost dle údaje stanovícího delší záruční dobu.

 

 

XI. Náhrada majetkové újmy

11.1. Prodávající a Kupující se dohodli, že oba odpovídají v případech porušení svých smluvních či zákonných povinností za vznik majetkové újmy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (ust. § 2894 a násl.).

 

11.2. Prodávající výslovně prohlašuje, že při uzavírání Kupní smlouvy s Kupujícím nepředvídá, že by majetková újma způsobená v souvislosti s porušením smluvních či zákonných povinností danému Kupujícímu mohla převýšit kupní cenu daného zboží. Pokud by majetková újma mohla být vyšší je Kupující povinen na tuto skutečnost Prodávajícího upozornit v rámci své objednávky.

 

11.3. V případě ztráty dat odpovídá Prodávající za vzniklou majetkovou újmu jen tehdy, pokud Kupující soubory dat pravidelně, minimálně jednou denně prokazatelně zálohoval.

 

 

XII. Ochrana osobních dat

12.1. Přijetím Obchodních podmínek souhlasíte se zpracováním osobních údajů, jejich plné znění naleznete na adrese http://www.meteo-pocasi.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

 

 

XIII. Volba práva

13.1. Kupní smlouva veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím řídí právem České republiky, a to zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

 

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. Uzavřená Kupní smlouva je Prodávajícím uložena po dobu 2 let od jejího uzavření, s tím, že její kopie se neposkytuje.

 

14.2. Kupní smlouva může být uzavřena v českém jazyce.

 

14.3. Prodávající provádí zpětný odběr elektrozařízení Kupujícího v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

14.4. Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost jejích dalších ustanovení, lze-li toto ustanovení oddělit od těchto VOP nebo Kupní smlouvy jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí s cílem nahradit takové ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému nebo nevymahatelnému ustanovení, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se příslušné ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy stalo neplatným, odporovatelným nebo nevymahatelným nebo kdy se o tom některá smluvní strana dozvěděla a informovala druhou smluvní stranu, podle toho, co nastane dříve.

 

14.5. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně kdykoliv změnit, přičemž jejich změna je účinná ke dni jejího vyhlášení, ledaže bude stanoveno jinak.

 

14.6. Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2021 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Prodávajícího nebo elektronicky na www.meteo-pocasi.cz.

Zasílat informace
Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek z portálu meteo-pocasi.cz. E-mailová adresa nebude použita k jiným účelům než k odesílání zvoleného odběru novinek a nebude předána třetí straně. Odběr novinek je kdykoli možno ukončit.
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno.

Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum